Foix és u

El 2018 ha estat any d’efemèrides foixianes. Hem celebrat el 125è aniversari del naixement del poeta i el centenari de 1918, any cabdal i clau en la significació del seu projecte literari. I en aquest sentit se n’han reeditat algunes obres: Diari 1918; Catalans de 1918; Sol, i de dolLes irreals omegues i Onze nadals i un cap d’any en un sol volum, i la que ens ocupa, Els lloms transparents, publicada el 1969 i fora de catàleg des de feia molt de temps. Aquesta obra aplega quaranta-sis dels infinits articles que Foix va publicar al diari La Publicitat i recupera una faceta important en l’obra del de Sarrià, la del Foix periodista, i dic cabdal perquè creiem que comunica directament amb la del Foix poeta, si és que són coses diferents.

 

Foix periodista

La col·laboració amb La Publicitat, que comença el 1922 i s’allarga fins al començament de la guerra, permet seguir l’evolució intel·lectual i ideològica del poeta durant aquell temps. Va acabar sent director literari de la publicació, cosa que l’ocupava a temps complet. També té a veure amb la seva adhesió política a Acció Catalana. Els textos es van aixoplugar en diferents seccions, i els va publicar amb pseudònims, falsos pseudònims i fins i tot anònimament. Foix se’ns presenta com un intel·lectual d’entreguerres amb voluntat d’incidir en la societat a través del discurs, en el sentit que «l’intel·lectual és l’home lliure (lliure en funció de l’esperit) que posa la seva ambició (…) a la coneixença del ver». I el fet que el 1969 en fes una tria —periòdicament delimitada entre el 1931 i el 1936— per ser aplegada en volum, amb un títol tan foixianament poètic com Els lloms transparents, fa pensar que va fer la tria per fixar el que donava per bo del seu pensament d’aquells anys de la Segona República. En aquell moment, Foix no era conegut com a poeta de la manera que ho és ara, ni de bon tros, però ja havia publicat dos llibres importantíssims del Diari 1918, Gertrudis i KRTU, això sí, amb tiratges reduïts, i devia anar escrivint el gruix dels sonets de Sol, i de dol, ja que el 1936 n’havia enllestit una primera versió. El fet que ara es reediti, al marge de l’interès documental i del valor literari, també demostra la vigència de molts aspectes del seu pensament encara en l’actualitat.

 

Foix transparent

Els lloms transparents també era el nom de la darrera secció amb què va col·laborar al diari, cosa que apunta a la idea de voluntat de recapitulació. Sigui com sigui, cal tenir en compte que Foix és un autor que projecta la seva obra d’una manera perfectament calculada per construir-se la imatge que li interessa, i que aquest recull d’articles no deixa de ser una baula més d’aquest projecte. Una altra cosa que demostra aquest fet és el pròleg de Gabriel Ferrater, en el qual parla sobretot d’alguns aspectes de l’obra estrictament poètica de Foix.

El llibre s’estructura en tres apartats, en cadascun dels quals hi plana una idea principal: «La ciutat de l’esperit», «Ètica i política» i «Ésser lleials». De tota manera, al llarg de tots els articles, Foix demostra una capacitat més que notable per a l’anàlisi política i un estar al cas de tota l’actualitat europea, tant política com cultural, sobretot a través de fonts franceses, i seria interessant de resseguir el sentit exacte de cada crònica, els fets que la motiven més enllà dels que l’autor ja refereix, tot i que, és clar, cada peça té un sentit perfectament intel·ligible per si mateixa, prescindint d’intertextos.

En el primer apartat, «La ciutat de l’esperit», hi recorre la idea de la llibertat intel·lectual del creador des d’un punt de vista cívic, que segons Foix ha d’estar lliure de condicionants polítics partidistes. I en un context en què els totalitarismes estan en voga, Foix reivindica la llibertat de pensament per a no sotmetre-s’hi, una mica potser a partir de les idees d’Henri Bergson, de qui era un confés partidari quant a la creació. Així, Foix es construeix també una imatge allunyada dels postulats feixistes amb què l’havien etiquetat als anys 20 —segurament per mèrits propis— i que avui dia encara arrossega, certament:

«No fa gaire temps que, en referir-me a Itàlia, vaig escriure que la política havia fallat en art i en literatura. (…) Quan el feixisme ha deixat d’insistir i ha lliurat les arts a elles mateixes, aquestes han reprès el vell camí, que és, en aquests temps, el de tots per tal com és universal».

En realitat Foix s’allunya de tots els ismes clàssics del segle passat. A més, el títol de l’apartat evoca la qüestió de l’esperit, en oposició a la cosa transitòria i circumstancial, aquesta metafísica que travessa de cap a peus l’obra del poeta. Foix situa Llull, a més de valor fundacional de la catalanitat, com a paradigma de resolució d’aquesta dicotomia: «política de l’Universal, Realisme, filosofia de la Unitat. Llull subordina el Temporal a l’Espiritual». Així, doncs, és la llibertat de la poesia la que porta a aquesta mena de temes.

Als articles d’«Ètica i política» es dibuixa el sentit del catalanisme com a ètica, que en definitiva és el que segons Foix el vertebra, i que lliga una mica amb l’espiritualitat del primer apartat, i el dota de significacions morals, sense exaltacions patriòtiques exagerades, tocant de peus a terra:

«La grandesa de Catalunya, moral i política, depèn de l’adhesió dels catalans als principis de solidaritat política i social que són l’orgull dels doctrinaris».

I marca també l’oposició amb la veïna:

«Les divergències entre Madrid i Barcelona, entre l’Espanya pensada en visigòtic i l’Espanya pensada en europeu —que és tot el contingut de la idea catalana—, s’han establert a causa d’ésser el centralisme la política de la reminiscència i el federalisme una política de realitats. Aquell s’engrillona a un passat i deïfica la mòmia; aquest practica la història i acata les lleis de l’esperit. En l’ordre material, aquell explota la misèria, l’altre es proposa, volenterós, de crear riquesa».

Es pot notar fàcilment el federalisme de l’autor, si bé el moment permetia de considerar-se federalista sense que a ningú se li escapés el riure per sota el nas. Foix era un federalista en el sentit de creure en una federació de pàtries lliures, dins d’estats lliures, dins una Europa lliure. Ben mirat, no és poca cosa.

Tot amb tot, Foix també és crític amb el catalanisme i amb la societat que l’envolta. En els articles del final d’aquest segon apartat es refereix a situacions concretes, amb una mena de cròniques del país, que recorden Robert Robert, bastant divertides, en què reclama un bon ús de la llengua oral per part de la burgesia catalana, pretesament culta; fa una defensa del periodisme de La Publicitat, arran d’unes crítiques rebudes al diari, i desmunta la joventut en ser una categoria d’anàlisi transitòria i no permanent.

I si a «Ètica i política» parla del catalanisme en el vessant més cívic, a «Ésser lleials» ho fa des d’un vessant més polític, d’adhesió a una causa comuna dins les diverses ideologies que hi pot haver, unificada per l’amor a una terra i a una cultura, i més enllà del principat. Els dos últims apartats poden llegir-se com a contradictoris amb el primer, perquè a uns es parla del compromís amb una causa i, a l’altre, de la llibertat individual en oposició a les doctrines polítiques. Aquesta contradicció aparent, però, es desfà si tenim en compte que per Foix la causa del catalanisme en ella mateixa ja té a veure amb la llibertat i, per tant, també amb la llibertat individual. A més, no entén el catalanisme com a ideologia.

 

Foix és u

Quan llegeixo Els lloms transparents, però, el que se’m revela més interessant és la relació del llenguatge que fa servir en aquests articles amb el llenguatge de l’obra poètica. El control de les frases, sofisticades i elegants però clares, la precisió en l’adjectivació i la profunditat de subtileses d’allò que diu deixen entreveure el Foix poeta. Crec que no és gaire arriscat de dir que la baula que lliga el llenguatge periodístic amb el poètic en Foix és a «Allò que no diu “La Vanguardia”», sobretot a les notícies poètiques de «Telegrames», que de fet van ser escrites també durant la Segona República, una mena de poemes en els quals s’identifica clarament l’estil de Foix pel que fa a la imatgeria, però que tenen format de notícia. I també hi ha tots els poemes que expliquen episodis que amb el temps han esdevingut històrics de Les irreals omegues i On he deixat les claus.

I del llenguatge també n’emana la poètica, és clar. La lectura que fa de la realitat és la font de la seva producció, que en poesia va de la intel·ligència a la imaginació: «La noció de Realitat esdevé per a nosaltres una Superrealitat davant la qual ens trobem sempre en dèficit». I d’aquí anem al real poètic i al que conté de veritable. És a dir, en el terreny periodístic, hi ha una realitat a la qual s’ha de ser fidel; en el terreny de la poesia, la realitat és interna en el mateix poema i, per tant, és al poema, a què s’ha d’ésser fidel, perquè el poema té la cosa veritable dins d’ell mateix.

Així, el Foix poeta i el Foix periodista no són sinó el Foix investigador en poesia. I acabo, perquè «tantes de distincions, i tan subtils, allargarien el nostre comentari i acabaríem, com és la nostra tasca, per oblidar de mirar a través dels lloms».

Sobre la violència (I)

El 1969 Hannah Arendt escriu un petit llibre sobre la violència. L’any anterior hi havia hagut el Maig francès; els Black Panthers havien entaulat batalla contra l’FBI i en diverses universitats dels Estats Units hi havia hagut petits focus de lluita estudiantil que en alguns casos havien acabat en disturbis. Una nova violència, difusa, estranya, mai del tot situada, entrava dins el mapa dels conflictes propulsats per la nova esquerra, que es començava a apartar del model de la URSS i de la disciplina del Partit. Hannah Arendt escriu el llibre per una voluntat de comprendre —impuls generador de tota la seva obra— i ho fa des de la imparcialitat que ella reivindicava com a fonament de les ciències. Certament, com que estava allunyada dels grups d’esquerra de l’època, com que no pertanyia conscientment a cap grup, com que podia mirar les coses amb la seva franca paciència, Arendt era la persona adequada per desgranar els misteris d’un fenomen que semblava voler alterar de nou el mapa de relacions polítiques a Occident.

*      *      *

El moment actual a Catalunya brunz políticament. Des de l’inici de tot plegat, per sobre el moviment hi ha planat un debat sobre violència i no-violència, sobretot en relació amb el concepte de legitimitat. Però alguna cosa que en principi semblava quedar molt clara, som gent de pau, s’ha anat fent dissonant dins del moviment, que reclama altres formes d’acció política més enllà de la manifestació pura i simple. Encara avui hi ha un garbuix conceptual no resolt entorn de la violència política. No resolt en el moviment, sigui per la confusió en els termes com per la diversitat d’enfocaments de la legitimitat: és legítima, l’ocupació de seus? És legítim destrossar un parell de cotxes de la Guàrdia Civil? Cremar contenidors si l’Estat imposa un estat d’excepció per recuperar-ne el domini? Si ha empresonat polítics, activistes, rapers sense fonament judicial? Pressionar el Rei d’Espanya si ve a Barcelona? Impedir que la Jusapol o Vox puguin fer actes? I si tot això són actes legítims i, a la vegada, violents, què els legitima? O bé, si no hi ha res que impedeixi la violència de l’Estat, la imposició de la seva força, la provocació generalitzada, les mentides d’una premsa que només busca alimentar l’odi: què no justifica la violència? Totes aquestes preguntes, que s’han formulat a vegades per uns i a vegades per uns altres són una mena d’averia per acumulació que no deixa clarificar. Com qui agafa la caixa d’eines i dins hi ha un instrument per a cada cosa, agafem Sobre la violència de Hannah Arendt que ha esperat, pacient, com un tornavís dels bons.

1

La primera part del llibre conté un esbós conceptual de la qüestió, fa pinzellades de provatura. Introdueix la violència com una relació de domini de l’home sobre l’home mitjançant eines. El mitjà és el que configura, per Arendt, el caràcter de la violència. Tota violència és mitjà per a una finalitat. I encara: el fet de dependre d’un mitjà, que té un espectre amplíssim —d’un pal a una bomba nuclear— tenyeix la violència d’un atzar i una arbitrarietat, certament problemàtica a l’hora de calcular uns costos o de sospesar si justifica uns fins. Seguidament, vincula històricament i de passada la violència política amb l’anarquisme i el feixisme, però passa per damunt les raons de cada un. En canvi, sí que s’atura en la recent adopció de la violència com a eina de lluita que defensa Sartre a partir de les teories de Franz Fanon. Fanon, el primer teòric de la descolonització, defensava la violència contra el colonitzador com a poder catàrtic, en tant que eliminava el sentiment d’inferioritat en el mateix moment que s’esdevenia una producció de si mateix, utilitzant el procediment marxista a partir del qual l’home es produeix mitjançant el treball. Arendt era lectora de Marx, i no era capaç d’entendre l’operació entre una producció de l’home —el treball— a una altra —la violència. La famosa frase de Sartre al pròleg de Les damnés de la Terre (1961), segons la qual matar un europeu és matar dos pardals d’un tret, perquè hom deixa un home mort i un home lliure, era una boutade a l’hora d’entendre la lluita descolonitzadora, però sobretot iniciava una forma d’entendre la violència que Marx no havia previst en cap moment, per qui la caiguda del capitalisme es donava per les contradiccions inherents, no per l’organització d’una força armada. Arendt bregava amb un problema d’extrema actualitat i mirava de comprendre’l amb les eines que tenia a l’abast, però certament no acabava d’entendre el fet que els grups més decidits semblaven molt menys preparats ideològicament respecte altres èpoques, malgrat que allí hi hagués una cosa nova: una «alegria en l’acció».

2

L’anàlisi d’Arendt és interessantíssima pel fet que la seva voluntat d’imparcialitat li permet fer una recerca des de l’honestedat, és a dir: a partir d’allò que ella en diu, atorgant-hi molt de pes, els fets històrics. Com havia passat amb Eichmann a Jerusalem (1964), la veritat d’uns fets no es pot tergiversar pel fet de pertànyer a un grup social. Hi ha una certa inquietud a la segona part de Sobre la violència que es correspon amb aquest no-alinear-se d’Arendt, en la relació de la violència amb el poder. Els entrellucaments de la relació entre violència i poder quasi sempre arriben a un consens que remet la violència com a expressió última del poder: una relació de domini de l’home sobre l’home que no tem usar la violència com a recurs per garantir l’obediència. A aquesta forma de domini hi correspon la idea d’estat absolut de Hobbes, però també totes les formes de govern de l’antiga Grècia, com l’oligarquia o l’aristocràcia; Arendt hi afegirà la burocràcia, en tant que forma de domini de ningú sobre l’home.

I heus aquí que arribem al punt d’inflexió del llibre, que s’ha anat preparant a poc a poc per aquest moment. Sobre la violència exposa una altra idea de poder, aquella que es funda a la ciutat-estat d’Atenes quan anomena al seu govern «isonomia» —que temps després s’utilitzarà com a sinònim de democràcia— i «civitas» a les ciutats romanes. Aquesta forma de poder no s’adapta al domini ni a l’obediència a partir de la violència. Malgrat que es parli d’obediència, ja no es tracta d’obeir l’home sinó unes lleis que s’haurien aprovat entre tots. El poder, així, correspondria a la capacitat humana d’actuar en grup, que per Arendt significa la base de la política. El poder, segons aprofundeix a La condició humana, només existeix allà on acció i paraula no s’han escindit, «on les paraules no són buides i els fets no són brutals; on les paraules no s’empren per ocultar intencions sinó per mostrar realitats; i els actes no serveixen per violar i destruir, sinó per establir relacions i crear noves realitats.»1 El poder seria, en definitiva, un acord entre iguals sobre com viure comunament i que només romandria en tant que el poder —la gent— romangués unida. La forma de combatre el poder, allò que el destruiria, seria evidentment la violència, que dissol acords i voluntats. No depèn del nombre, perquè la violència és instrumental, és a dir, se serveix d’eines per augmentar la potència de qui l’exerceix, siguin porres, pistoles o armes nuclears, i es poden acumular per a moments d’emergència.

Aquestes coordenades serveixen a Arendt per parlar de l’actualitat i els seus governs. A partir d’aquí el text pren una tercera volada i esdevé ambigu, i això és important pels límits de percepció que marca. Perquè la tradició de poder com a actuació col·lectiva és recuperada, segons Arendt, pels revolucionaris del segle xviii i inspirarà tant la Declaració dels Drets de l’Home durant la Revolució Francesa com la Constitució dels Estats Units. La tradició d’aquesta concepció del poder arribaria fins als nostres dies i els nostres estats en serien els hereus. La submissió a les lleis resultants dels processos generadors de poder seria una submissió en tant que acceptació de les regles d’un joc en què les alternatives —canviar les regles o saltar-se-les— corresponen a la figura del revolucionari i del delinqüent, respectivament. I la figura de l’Estat entesa com una conjunció de lleis recolzant-se al voltant de la violència quedaria invalidada. L’equació d’Arendt acaba essent: allà on domina el poder, la violència tendeix a ser-hi absent, i viceversa.

Aquesta construcció ens serviria ben bé per descriure els fets de l’1 d’octubre de 2017, en els quals un grup nombrós de persones va canviar una realitat i en què el poder requeia, certament, en l’absència de violència del moviment en relació amb un Estat que, impotent, no podia fer res més que desplegar la violència. El 3 d’octubre mantingué i féu créixer aquest poder. En aquests termes, la dissolució progressiva del poder generat llavors denota bàsicament un retorn a la representativitat: de l’autoorganització i a la conspiració col·lectiva a allò que hom anomena la política de despatxos. I encara marca un fet més important: la qualitat del gest positiu és el que marca aquesta generació del poder, enfront de l’estratègia antirepressiva de denunciar un Estat com a violent. En la reivindicació ja no es genera res més que una força negativa a-propositiva, és a dir: no es genera res. Els fets del 20 de setembre, malgrat que començaren amb unes detencions, es podrien incloure dins d’un moviment positiu en el sentit que era l’Estat qui atacava una mena de forma fantasmal que a poc a poc se li acostava. El poder positiu fa que ja no es parli de legitimitats: és legítim deixar dos cotxes destrossats? Aquesta pregunta no feia sentit per la gent acumulada davant la Conselleria d’Economia el 20 de setembre. No hi havia cap finalitat en el deteriorament progressiu d’aquells dos cotxes, no hi havia la relació de mitjà-finalitat que correspon a la violència segons la definició d’Arendt. Simplement ja no tenien l’aura de la propietat governamental. No hi havia en cap cas una relació de domini. Hi havia, més aviat, una «alegria en l’acció», que invalidava la Llei; exactament com en els dies previs de l’1 d’octubre hi havia, no una sorruda determinació, sinó una lleugeresa —atenuada i transformada per la violència de l’Estat— en els gestos i les relacions.

I 3

Però cal que retornem a Hannah Arendt. A La condició humana hi ha un apartat dedicat al treball encapçalat per una introducció: «En el capítol següent Karl Marx serà criticat.» Ho comenta des d’una admiració que certament voldríem que es reproduís aquí cap a Arendt. Ella també serà criticada en aquest final d’article. Perquè si en la separació de violència i poder que formula s’hi percep una atracció, un desplegament de la veritat a partir de l’observació del món, costa molt més de defensar que la condició dels Estats se sostingui damunt d’aquest poder, fundat en el conjunt i servat en el respecte a les seves lleis. Arendt sembla oblidar les colònies i la seva relació de domini o les «expansions de sobirania» fora dels límits territorials dels Estats Units, que si encara no havien ajudat a enderrocar el govern d’Allende, ja havien intervingut per aplicar la Dictadura dels Coronels a Grècia. També oblida Nelson Mandela i els primers anys de la lluita pacífica contra el domini blanc que, havent resultat infructuosos, van derivar a la branca armada de l’ANC (African National Congress) contra objectius militars. També oblida la famosa Segona Esmena de la constitució dels Estats Units, que es disposà per assegurar que el govern no se centralitzés i que cada Estat mantingués un nivell de poder concret. És a dir, es volia prevenir —parlant en terminologia arendtiana— l’abús de poder. Oblida que la policia, de Fouché fins als nostres dies, és l’estructura que, per mantenir la legalitat vigent, no té cap problema a saltar-se la legalitat: du la marca de l’estat d’excepció.2

I oblida, finalment, que les polis i la seva entrega a la política dels homes lliures en l’espai públic es mantenia gràcies a un alliberament de les activitats de la necessitat, que quedaven relegades a la tirania de l’espai privat i que sostenien dones i esclaus. La veritat i el sentit que té el plantejament d’Arendt practica una escissió entre una vida valuosa, aquella que fa política, i una vida desposseïda i relegada a les funcions animals: divisió que enceta Aristòtil i que fonamenta, segons el filòsof Giorgio Agamben, la política a Occident —també la visió d’Arendt, malgrat la seva honestedat. Els límits del pensament polític de Hannah Arendt, que tanmateix ens exposa una forma de poder que es pot desvincular de la violència, denoten un problema d’escala: pensar que un cert agrupament de gent coordinada, que implica una comunitat en el sentit de compartir un món —que comparteixen un interès, diria Arendt assenyalant el seu sentit etimològic— pot dominar una totalitat (una societat, en diem nosaltres) en uns límits arbitraris com ho són els dels Estats es fa estrany. La voluntat d’escissió d’Espanya per part de Catalunya denota d’aquesta manera un component ètic més que no pas identitari, encara que aquest cas es vinculi en un territori. Hi ha escissions a l’Estat per tot arreu: cadascun, quan ha arribat a una intensitat determinada —en la mesura que esdevé un ecosistema més o menys independent—, encara que hagi actuat segons la Llei, ha estat relegat a la categoria de criminal. D’aquesta cara fosca de l’Estat, que correspon amb allò polític inexplorat en Arendt, en parlarem al següent article, que intentarà acabar de donar llum a la problemàtica de la violència política.

  1. Arendt, H. (2009). La condició humana. Barcelona: Empúries (p. 220).
  2. La Llei Mordassa és en aquest sentit una forma de cobrir legalment la impunitat policial: passant delictes de la via penal a l’administrativa, ja no passen pels jutjats. Hom perd la presumpció d’innocència i la capacitat de demostrar que s’és innocent. Es topa amb un laberint burocràtic que xantatgeja la persona que intenta recórrer la multa obligant-la a assumir-ne els augments progressius. El llibre Tu, calla de Laura Huerga i Blanca Busquets (Raig Verd, 2018) fa una descripció molt necessària d’aquesta i altres lleis i una relació de casos. El problema que ens trobem en el llibre de Huerga i Busquets és que topen amb el límit de la llibertat d’expressió sense aprofundir-hi suficentment: la bibliografia n’és la mostra més clara.

Brossa 2019

El dissabte 19 de gener es va celebrar el primer centenari de Joan Brossa a la seu de la fundació consagrada al poeta, amb un acte titulat «100 poemes per a Joan Brossa». La cosa va ser dinàmica i festiva: cent persones —de fet, cent i busques— van passar per davant un divertit micròfon que anava baratant de lloc, i van llegir, interpretar o performar un poema de Brossa. Poemes per a un aniversari.

Igual que en el seu funeral, el darrer dia de l’any 1998 al cementeri de Collserola, la bancada de les autoritats era buida. A la festa d’aniversari de Brossa, malgrat la presència de la batllessa de Barcelona i d’altres càrrecs, no hi va haver discursos institucionals, però Colau va aprofitar el poema «Final!», escrit el 20 de novembre de 1975, per a recordar que el consistori, a quatre mesos d’una elecció, havia retirat la medalla d’or al dictador. Colau va recitar el poema que Brossa havia escrit, moll de ràbia, quan el general va traspassar oficialment. Sentint-la, pareixia que Franco feia pocs mesos que era mort.

L’únic discurs de benvinguda van ser les paraules de Vicenç Altaió, actual president de la Fundació Joan Brossa. Altaió va recordar l’acció multidisciplinària i calidoscòpica del poeta, el silenci absolut amb què va treballar durant bona part de la seva vida i la necessitat de donar a l’obra brossiana una presència central en el món cultural —literari, teatral, plàstic—, atès que la seva poesia havia sobreviscut a l’aspre ribot del temps i de la crítica, i avui dia els joves la feien seva. Jo no tinc una ombra de dubte que aquest és el fonament perquè una literatura sobrevisqui: que els joves la reconeguin com a pròpia. Així va emergir de l’oblit Joan Vinyoli, així s’ha mantingut viva Maria-Mercè Marçal i així ha crescut l’escalfor del foc d’Andreu Vidal. No pas amb currículums acadèmics ni celebracions institucionals. Altaió va celebrar la vida de la poesia de Joan Brossa i va recalcar que a les escoles hi havia Brossa, que a l’escola catalana de la Generalitat —la que es fa majoritàriament en castellà a secundària i provoca l’odi de l’ultranacionalisme espanyol— s’hi llegia Joan Brossa. La lectura va ser molt bonica. La mitjana d’edat dels participants era de 58 anys, pel cap baix. On eren els poetes joves de l’Horiginal? On eren els lectors joves? Ja sabem que la joventut és una actitud. Però, i els joves, on eren?

Escric aquest article dedicat a Brossa per dos motius: en primer lloc, perquè Brossa és el meu pare. Això és una idea vella i sabuda, però tots els poetes tenen mares i pares i oncles i àvies i rebesavis que els han donat l’adn que han de repartir pel món. Aprofito, per tant, l’avinentesa que enguany és el centenari del poeta per a fer-ne una semblança bàsica i parlar-ne. En segon lloc, per a demanar-me si veritablement Joan Brossa fa part del bagatge cultural actual real dels Països Catalans, si realment els joves el fan seu i el llegeixen a les escoles. Ja n’anuncio els resultats: la meva semblança nada en el gaudi del coneixement de l’obra i en l’admiració crítica envers aquesta obra, i la meva interrogació em donarà resultats negatius. Després, parlem-ne, de tot plegat.

Joan Brossa va nàixer al desaparegut carrer de Wagner el 19 de gener de 1919. Era fill de menestrals, son pare era gravador, el nen s’interessava per la sorpresa, pel joc, per la màgia. Als primers anys, va viure el temps difícil de la dècada dels vint i el temps triomfal i idealitzat de la república. A partir del coneixement del surrealisme i la psicoanàlisi, Brossa es va anomenar neosurrealista i va decidir engegar un projecte d’obra que cerqués i construís una mirada del món que l’envoltava: una obra oberta que ensenyés a mirar. Automatisme, imatges hipnagògiques, pintura de la paraula són els primers inputs amb què treballa un poeta que és ben conscient que el feixisme li ha arrabassat la cultura.

Entre quotidianitat i transcendència, imatgeria instintiva i zel formal, avantguarda i tradició, l’obra de Joan Brossa es construeix al llarg de dècades de silenci i de feina. Al costat d’artistes plàstics com Tàpies, Ponç, Tharrats, Puig o Cuixart, amb qui enceta l’aventura de Dau al Set, s’endinsa dins els camins, drets i alhora tortuosos, d’una radicalitat poètica que no abandonarà mai i que farà que multipliqui les maneres d’expressió. El Brossa dels anys quaranta, cinquanta i seixanta beu de les fonts de l’art plàstic, de la lluita antirepressiva, dels processos revolucionaris internacionals, de les arts escèniques, de la música, de l’ideari popular català, i confegeix, a poc a poc i sense gairebé gens de projecció pública, una obra monumental, per a molts catalunyesos excessiva, que esclata en forma de tres llibrots, Poesia rasa, Poemes de seny i cabell i Rua de llibres, publicats per Ariel als anys setanta.

L’expressivitat infantil i guerrera de Miró, el compromís social de Cabral de Melo, la cura formal de Foix conviuen amb els mites i les obsessions del poeta: el transformisme i Fregoli, la música i Wagner, l’anticapitalisme i el carnaval, els objectes del dia a dia i la societat menestral, la cançó i Lorca, i el teatre. Durant aquestes dècades, Joan Brossa, cinèfil, amant del carnaval i obsedit a trencar la quarta paret del poema, escriu una de les propostes teatrals més originals, voluminoses i trencadores de la literatura catalana de tots els temps. Aquest teatre, que consta de tres-centes obres, no s’ha representat mai, llevat dels muntatges fets amb l’afany tenaç de Brossa i d’uns quants companys seus —Centelles, Villèlia, Mestres Quadreny, etc.—, i de les produccions de l’Espai Escènic Joan Brossa o de companyies igual de tenaces com Els Pirates Teatre. Per a parlar del teatre de Brossa, compost de peces teatrals, quadres escènics, ballets, accions espectacle, postteatre o escenes de striptease, caldria una sèrie llarga d’articles de La Lectora.

A partir dels anys setanta, Brossa troba el caliu dels lectors i dels joves, i amb llibres com Ball de sang o Càntir de càntics actualitza la seva producció anterior i la posa a l’abast del lector. El saltamartí és un llibre frontissa: de manera sistemàtica s’hi barregen i hi dialoguen poesia literària i poesia visual, formes tradicionals i expressions poètiques extretes directament de la realitat immediata o del joc de miralls entre significat i significant. Aquest diàleg en joc constant arribarà a una destil·lació i sistematització extraordinàries a la sèrie de llibres Els entra-i-surts del poeta, publicats per Alta Fulla als anys vuitanta.

L’obra de Brossa s’amplia del text a la imatge, i de la imatge a l’objecte. Així, el poeta, encara que continua fent sonets, sextines, poesia quotidiana i metafísica fins a la mort (Viatge per la sextina, La clau a la boca, Passat festes, Sumari astral, etc.), es converteix en un conegut «artista» —malgrat que ell és absolutament poeta— a causa de la difusió dels poemes visuals, corporis, urbans i transitables. La major part d’aquesta obra ha restat inèdita o tot just planificada, i no s’ha estudiat profundament. La recepció general es fonamenta damunt la manca de fonaments: tot sovint hom cerca, de manera insistent, una correspondència semàntica o intel·lectual entre la proposta visual del poema i el què vol dir, aquest poema. I, talment l’admirador llec de l’obra de Joan Miró, hom diu ara i adés que això ho podria fer qualsevol, un nen de cinc anys. I prou d’insultar els nens de cinc anys!

On rau l’originalitat de Brossa? En el fet, probablement, de subvertir el codi semiòtic mitjançant les correlacions més simples possibles. Relacionar objectes i fer-ne nàixer significats. Descategoritzar signes i significants, i categoritzar-los una altra vegada. Enfrontar la paraula a l’objecte i crear aquesta alquímia antiga que anomenam poesia.

Però, a més, Brossa nada en contingut: hi ha el Brossa cabareter i enlluernat per les possibilitats del transformisme i la tramoia, el Brossa polític, el Brossa que qüestiona la moralitat i la presó de la burgesia, el Brossa anticlerical a matar, el Brossa enemic de l’Estat i d’aquest sistema de control que anomenam família, el Brossa juganer i entremaliat que combina realitats i en crea de noves, el Brossa prestidigitador i el Brossa mag, el Brossa observador i el Brossa zen. La seva obra és una reiteració, però alhora és un camí que avança, incansablement, cap al desvetllament de la consciència del poeta i del lector.

Després, al marge de l’obra, hi ha el personatge que en resulta: el que l’home construeix per a identificar-se amb el seu cognom. De totes les particularitats brossianes paral·leles a la seva obra n’hi ha per a fer-ne una biografia. Quin interès tenen? El d’un provocador, un poeta radical en estat salvatge, un ésser performatiu que sap distingir perfectament, com en els textos, la línia que separa la veritat de l’home i la veritat del poeta. Els viatges a París, els amors no reeixits, l’estudi del carrer de Balmes, ple de papers fins a dalt, els ous ferrats, els balancins, el Baturrico, la manca d’higiene personal, les sabates descosides. De vegades sembla que si en un racó d’una biblioteca hi poses un joc de cartes, un muntet de confeti, una a majúscula i unes sabates descosides, ja has sabut captar l’esperit de Brossa.

Sempre penso que hi ha quatre estadis de coneixement de Brossa. En el primer es té una idea estàndard de la seva obra: confeti, poemes visuals, lletres majúscules, poemes determinats que fan que un poeta sigui referent. El segon és compost per una gran part d’actors culturals que en coneixen amb més profunditat o no tanta la part visual. El tercer estadi és el dels lectors de Brossa, que aprenen a llegir un sonet com aprenen a llegir una escultura. El quart, finalment, és un Brossa que fa nosa. Això que un poeta faci nosa és tot un triomf. Quin és aquest Brossa que fot nosa? El poeta que no s’entén i que no segueix els cànons de la crítica marxista i de la poesia de l’experiència de la segona meitat del segle xx. El poeta polític, català no espanyol i d’esquerra no pactista, que té vigència absoluta en moments en què el feixisme avança amb el pols ferm. El poeta dramaturg, que no és llegit i que no vol ser entès, perquè fa un teatre que no és per a entretenir-se sinó per a treballar. Aquest és el Brossa que fa nosa. En un país en què la cultura és, principalment, decorativa i testimonial, un poeta com Joan Brossa és un malson perquè ressurt de la concepció antològica de la literatura. Una obra total és el contrari d’un país de fireta. L’exposició del macba «Poesia Brossa» (setembre 2017 – març 2018) n’és una mostra. Més que la mostra de poesia d’un poeta nacional en un museu nacional, pareixia l’entaforamenta espessa d’obres d’un artista multidisciplinari en un museu de capital de comarca.

I anem a la qüestió que enunciava al principi: quina lectura de Brossa fan els joves avui dia? No poden veure el seu teatre perquè no es representa. A les llibreries no en poden comprar els llibres de poemes perquè no hi són. Enguany n’és el centenari i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya no ha programat Joan Brossa com a lectura prescriptiva per a la selectivitat, com altres anys ha fet amb M. Aurèlia Capmany, Joan Vinyoli, Amat-Piniella, Pere Calders, etc. Quina pervivència té l’obra de Brossa avui dia? Quin diàleg acadèmic, social, artístic, literari crea, més enllà de les celebracions i els actes que la gent valenta de la Fundació programa i programarà al llarg d’enguany? Qui llegeix l’obra de Joan Brossa?

La joventut és un estat d’ànim, sí. I també és l’art de demanar-se coses amb la intenció d’escatir el sentit de les coses. Fins i tot l’art d’enunciar les respostes abans d’enunciar les qüestions. Jo sóc un noi ingenu quan em demano per què els títols de les notícies que anuncien el centenari del poeta parlen principalment de la manca de finançament públic per a les activitats del centenari? Ho dec ser, perquè m’ho demano veritablement. Som una cultura subvencionada o una cultura que es regenera sola, creix, dialoga amb les altres? Som un mirall o som una realitat? En aquest cas, Joan Brossa ens representa? O encara ha de deixar de patir l’ostracisme amb què se’l va castigar durant la major part de la seva vida, o de la seva obra? Encara se’n fa una lectura paternalista, i hom l’acusa d’infantívol, d’excessiu, d’antipoeta, de vés a saber què? I els joves, el coneixen? En cas que no sigui així —i ho sembla—, el centenari és un moment ideal per a fer-ho possible, per a obrir els Països Catalans a Brossa i Brossa als Països Catalans, on els polítics s’omplen el barret de confitura i s’apunten a la cultura; això sí, sempre que la cultura no faci nosa i s’acosti una elecció. En això, polítics i agents culturals, són, en paraules del poeta, «en tot ans primeríssims que primer».

El dijous 28 de febrer, a la sala Laya de la Filmoteca de Catalunya, es projectarà el documentari Brossa, la insurrecció poètica, dirigit per Sergi Guix i Eduard Miguel. Dos dies més tard, el dissabte 2 de març, tvc l’emetrà al vespre. A quin canal? A tv3 en horari de màxima audiència? No. Al Canal 33. Perquè els valors de la poesia, de la literatura, de Joan Brossa, no entren dins els valors de catalanitat que s’emeten per televisió. No podia ser un Sense ficció, un 30 minuts doble, ni una emissió al vespre entre setmana. A Brossa no li agradava el futbol. El futbol fa que tots els programes canviïn d’horari sense pietat. Com els toros, fa dècades. La cultura no ho fa, això. Si aquell dissabte no sortiu de casa i engegau l’aparell per a mirar tvc, què triareu? La combinació de política i entreteniment de Preguntes freqüents (faqs) o posareu el 33 i la quota nocturna de cultura catalana? Confitura al barret.

Revolució construïda
A Guillem i Pilar
Subratlla la raó qui no la té,
la pols ressona damunt l’estructura,
i mar i terra mostren la juntura
girada per la sang i pel diner.

El qui exerceix el poder, no cal fer
embuts, s’omple el barret de confitura,
es torna defensor de la cultura
i en tot ans primeríssim que primer.

Estrofa, crida, deixa’t d’ors i emblemes!
El pensament traspua aquests poemes
i obre les ales al vast horitzó.

Guanya amb els seus ocells tots els dilemes
i escampa la certesa que res no
ens cal sinó la Revolució.

Joan Brossa, Rua de llibres (1980)

Fer-se amic de Stephen Ellcock

En art el més important és mirar, saber mirar. Saber mirar la realitat per traduir-la a traços, taques i/o colors; saber mirar per trobar allò bonic en allò lleig; saber mirar per tenir criteri propi, etc. En definitiva: saber mirar per poder veure. Aquest saber mirar s’aprèn, diria, senzillament, mirant. I Stephen Ellcock n’és un gran mestre.

Qui és Stephen Ellcock? El coneixeu? Sou amics? No? Stephen Ellcock és un home que dedica la major part del seu temps a cercar coses boniques i publicar-les a Facebook i Instagram. Ha creat, com diu ell mateix, un «gabinet de meravelles sempre creixent», el gran atles online de lo bonic.

L’Atlas Mnemosyne, de l’historiador de l’art alemany Aby Warburg (1866–1929), es pot considerar una obra d’art, alguna cosa més que un atles, pel sentit i per la manera peculiar d’agrupar les imatges: basant-se en analogies internes fetes pel mateix autor i encapçalant cada grup d’imatges amb un epígraf textual que en dirigeix la mirada i la comprensió, és un atles per crear pensament o significat nou agrupant imatges ja existents. L’atles de Stephen Ellcock, en canvi, és senzillament un atles, que no és poca cosa: agrupa les imatges per temàtiques que li vénen donades per atzar, lògica i intuïció, però amb finalitat d’ordre, no amb intenció de generar tensions i relacions internes que produeixin més significat del que les pròpies imatges ja tenen. Podríem dir que si Warburg juga amb les imatges com si fossin paraules i les combina generant frases, Ellcock, en canvi, les agrupa per fer un diccionari. L’atles de Warburg és un artefacte per pensar les imatges i el d’Ellcock per veure-les.

Aby Warburg. Atlas Mnemosyne.
A l’atles d’Ellcock s’hi pot trobar qualsevol imatge o objecte bonic de qualsevol tipologia, cultura, tradició, indret i era. Això sí, en fa una tria. La tria la fa amb el seu bon ull, el seu criteri —que d’alguna manera és el de tots.

Jinta Hirayama. Hanabi (花火), catàleg de focs artificials il·lustrat.

En aquesta entrevista explica que tot això va començar en un punt molt baix de la seva vida: sense llar i amb problemes amb l’alcohol i les drogues, i recuperant-se d’una malaltia greu, la seva germana el va forçar i animar a fer-se una pàgina a Facebook. Primer li va semblar una plataforma banal, però poc a poc li va trobar el què i va començar a dedicar-hi molt de temps i a gastar calés en cibercafès. Ara es dedica majoritàriament a això. Fins i tot ha obert una col·lecta per tenir un sou mensual i dedicar-s’hi exclusivament. Diu que és una persona incapaç de mantenir una feina normal, que sempre l’acaben despatxant. Quina sort que hagi trobat aquesta, per ell i per nosaltres.

Hans Christian Andersen, paper retallat.
Gregor Erhart. Maria Magdalena, talla de fusta policromada, Augsburg, Alemanya, ca. 1515-1520. El Louvre, Paris.
Ivan Mestrovic, Arcàngel Gabriel, del catàleg del Brooklyn Museum publicat el 1924.

Fa una feina que des d’aquí li agraeixo, com ho fan molts dels seus més de 230.000 seguidors amb milers de missatges i comentaris a Facebook i a Instagram. Tenir a l’abast aquesta meravella immensa i descobrir tresors que no hauries pogut mai imaginar que existien és un plaer. No fa falta posseir físicament els objectes per admirar-los. És més: com diu la pintora Carme Sanglas, «la riquesa no està en la possessió d’una obra sinó en saber-la veure»; només saber que aquests objectes existeixen ja és una manera de posseir-los.

I Sanglas, referint-se a aquest mirar revelador, continua: «No es tracta d’una creació pròpia, individual, tot al contrari, es tracta de connectar-nos a allò comú que ens lliga en una mateixa aventura del coneixement i l’experiència.» És aquest mirar comú el que ens ensenya Ellcock. Aquest bon ull que gasta, el seu criteri, va més enllà del gust particular: dins la seva pàgina hi haurà coses que agradaran més que d’altres o que generaran més o menys interès, però s’hi reconeix bellesa en totes. No sé com Ellcock ha après a mirar, però estic segura que aquest mirar comú, aquest bon ull, existeix i s’aprèn; ho demostren els milers de seguidors que admiren la tria que fa.

Khrua In Khong. Gent mirant un lotus gegant. 1865. Mural a Wat Bowonniwet Vihara, Bangkok. Tailàndia.

La xarxa, i en concret les xarxes socials, serveixen per connectar-nos arreu i podríem dir que formen un gran cervell que pensa de tot i del qual en som part. Els museus s’adapten com poden a les xarxes socials, potser a vegades de manera una mica ridícula: fent servir emoticones, fent brometes, endevinalles, etc., com si només mostrant les obres d’art no n’hi hagués prou. En canvi, el cas d’Ellcock no és el d’un museu que s’adapta a les xarxes, és un museu a la xarxa, no li cal vendre’s: la informació que proporciona de cada imatge, si la té, és la justa, és interessant, treballada, aporta coneixement i no ximpleria, i sovint et permet anar a la font. Es podria dir que la pàgina d’Ellcock ve a ser, al món de la imatge, el que seria la Biblioteca de Babel de Borges al món dels llibres: una biblioteca il·limitada, organitzada de manera molt concreta, i que t’hi pots perdre.

A la pàgina de Facebook, a l’apartat de «cites preferides» hi té aquesta de Fernando Pessoa:

«En aquesta era metàl·lica dels bàrbars només un culte metòdicament excessiu de les nostres facultats de somiar, d’analitzar i d’atraure pot servir de salvaguarda a la nostra personalitat perquè no es desfaci en el no-res o en el ser idèntica a les altres.»

I el 7 de setembre de 2010, abans de començar a penjar imatges maques, va escriure al seu mur: «Your order is meaningless, my chaos is significant». Potser s’anticipava al que acabaria passant amb la seva pàgina.

«La biblioteca es ilimitada y periódica. Si un eterno viajero la atravesara en cualquier dirección, comprobaría al cabo de los siglos que los mismos volúmenes se repiten en el mismo desorden (que, repetido, sería un orden: el Orden)»
La Biblioteca de Babel, Jorge Luis Borges

En resum: us animo que entreu a la pàgina de l’Stephen Ellcock, a no perdre el temps a Facebook.

Wenzel Jamnitzer. Dafne, plata daurada i corall 1550.

Totes les imatges que il·lustren l’article estan extretes de la pàgina de Facebook de Stephen Ellcock.

El Messies. Un instrument en contra de l’ateisme

L’oratori El Messies de Georg Frideric Händel (1685-1759) protagonitza l’inici d’una sèrie d’articles en els quals el musicòleg Oriol Pérez i Treviño ens proposarà de confeccionar un cànon de la música clàssica occidental.

Va ser el 1994 quan el crític literari i professor novaiorquès Harold Bloom va publicar un llibre controvertit titulat The Western Canon, publicat en llengua castellana un any després per l’editorial Anagrama. En aquest llibre, Bloom estudiava vint-i-sis escriptors amb els quals pretenia aïllar les qualitats que els convertien en autors canònics, això és, en autoritats de la cultura occidental. Hi havia un temps, així, que cànon significava l’elecció de llibres per part de les institucions d’ensenyament. Ara, amb l’arribada del multiculturalisme i l’assentament en el relativisme tan característic del nostre temps, possiblement —com deia el mateix Bloom— la qüestió hauria de ser: què ha d’intentar llegir l’individu que encara desitja llegir en aquest moment de la història?

No hi ha cap mena de dubte que el patrimoni de la música clàssica occidental s’erigeix com una veritable mina encara per excavar profundament i a consciència, perquè, en ocasions, aquesta cultura musical ha viscut força isolada en el nostre panorama cultural. A grans trets, podem fer-ne la prova i demanar a un gran nombre dels nostres escriptors o àvids lectors quina és la música que escolten habitualment i, certament, un gran nombre ens citaran artistes i conjunts de la música contemporània popular.

Aquest desconeixement, l’hem volgut començar a pal·liar amb la realització d’un atrevit exercici des de La Lectora: fer una proposta de cànon. O el que és el mateix: atrevir-nos a confeccionar un llistat d’obres de la música clàssica occidental que, d’una o altra forma, s’erigeixen com a referències i fars de la nostra història de la música. Potser sense saber-ho, la pregunta que ha vertebrat en veritat aquesta selecció ha estat: quines obres d’aquest patrimoni musical hauria d’escoltar aquell individu que encara desitja escoltar música clàssica? El Messies n’és una.

Poques obres en la història de la música occidental es relacionen de manera tan ràpida i íntima amb el nom del seu creador com El Messies de Georg Frideric Händel (1685-1759). Difícilment podem trobar una altra obra que en el moment de ser esmentada necessiti també l’esment del nom del seu creador, com passa amb aquesta. És aquesta singularitat la que, de vegades, fa oblidar altres importants oratoris händelians, com Israel in Egypt (1739), Joshua (1748), Solomon (1749) o Jephta (1752), entre altres.

Ara bé, no hem d’oblidar en cap moment que, tot i que El Messies és un oratori més dels gairebé trenta que va compondre el compositor alemany de Halle —a més d’altres obres adscrites a gèneres propers a l’oratori com les serenates i les odes—, va ser una de les peces més interpretades en vida de Händel: més de cinquanta, des de l’estrena a la ciutat de Dublín el 13 d’abril de 1742, i l’última vegada, el 6 d’abril de 1759, o el que és el mateix, vuit dies abans de la seva mort.

El reconeixement absolut cap a aquesta obra en la vida del compositor i la manera com la societat britànica va fer-se seu l’oratori expliquen el caràcter mític i emblemàtic d’una peça que, cap al 1784, a l’Abadia de Westminster, ja s’interpretava de forma cerimoniosa i pomposa amb unes forces corals integrades per tres-cents cantaires i més de dos-cents cinquanta instrumentistes.

Tot i el merescut caràcter d’obra mítica, el cert és que El Messies no va ser compost amb un llarg pla d’elaboració, sinó més aviat al contrari. Vint-i-tres dies (els compresos entre el 22 d’agost i el 14 de setembre de 1741) són els que va trigar G.F. Händel a musicar i orquestrar un excel·lent llibret de Charles Jennens (1700-1773), que ja havia treballat conjuntament amb el músic alemany en l’elaboració dels llibrets de L’allegro, il penseroso ed il moderato, HWV 55 (estrenat el 27 de febrer de 1740) i Saul (1739). I si el procés de creació va ser ràpid, no menys anormals van ser els motius que van portar a estrenar l’obra a Dublín, a la New Music Hall, el 13 d’abril de 1742. Encara que Händel havia concebut l’obra per estrenar-la a Londres durant la temporada de concerts 1741-1742, el fet que el novembre de 1741 partís cap a Irlanda per realitzar-hi una temporada concertística va ser clau perquè decidís estrenar el Messiah a la capital, Dublín. Ara bé: com ha estat que una obra nascuda com una més i estrenada en una ciutat perifèrica hagi arribat fins als nostres dies amb el caràcter d’obra mítica?

Aquesta és una pregunta difícil de respondre, però una primera pista per a la resolució d’aquest enigma es troba en el que va aportar el mateix Händel a Lord Kinnou quan, a la fi d’una interpretació d’El Messies, va felicitar-lo per la creació del seu meravellós entertainment. El compositor va respondre: «Ho sento si només els he entretingut. Jo tenia com a objectiu fer-los millors». Darrere aquesta resposta trobem la materialització en paraules d’una intencionalitat esteticoteològica que converteix l’oratori en alguna cosa més que una obra musical. Aquesta intencionalitat va iniciar-se en el mateix procés d’elaboració d’un llibret per part d’un autor altament preparat en teologia i que, en aquell temps, era un veritable especialista en l’estudi de les dues fonts bàsiques en la formació d’un esperit il·lustrat: les obres de William Shakespeare (1564-1616) i la Bíblia.

La intencionalitat de Jennens, com a excel·lent evangelista, va ser la creació d’un llibret presentat com una col·lecció de textos provinents bàsicament de l’Antic i el Nou Testament. A través de la sublimitat de la música händeliana pretenia incidir en contextos profans com ara el teatre i l’auditori, en la lluita contra l’ateisme que, en aquells dies, iniciava els primers passos. Tot i que aquesta idea ens pot semblar exagerada, no podem oblidar que el mateix Charles Jennens havia fundat una publicació contra el corrent ateista. Trobem, per tant, una voluntat de mostrar a través de la forma musical de l’oratori un seguit d’arguments per lluitar contra les posicions atees. L’argument de base? El Messies era la confirmació de les profecies de l’Antic Testament. Va haver-hi, conseqüentment, una nova lectura de les sagrades escriptures sobre la figura del Messies que, a l’Anglaterra de la primera meitat del segle xviii, va constituir una de les controvèrsies teològiques més importants.

A diferència d’altres oratoris händelians, El Messies no presenta caràcter dramàtic ni sentit teatral, sinó que s’erigeix com un espai de reflexió sobre un programa salvífic estructurat en tres parts corresponents a les tres parts de l’oratori: una primera en què es narra la profecia de la vinguda del Messies i el naixement i vida de Jesús de Natzaret; una de segona que es correspon amb la història de la salvació de la humanitat a través de la Passió de Crist, i la tercera concebuda com un himne de gràcies per la conquesta sobre la mort. Tot i aquesta absència d’acció dramàtica (a excepció dels números 14 i 16, en què es narra de manera directa l’anunciació per part de l’àngel als pastors) no s’ha de pensar, com es va creure durant el segle xix, que l’obra no era més que una simple successió d’àries i cors. Al contrari. Hi trobem, entre els diferents números, una correlació interna que no busca més que una sèrie d’efectes en l’oient que, després de l’audició, segons el que havia manifestat G.F. Händel, havia de fer-lo una mica millor.

En aquest sentit, hi ha explicitada, de manera subtil, una de les anècdotes apòcrifes sobre el procés de creació de l’obra. Segons sembla, en el moment de compondre el famós «Hallelujah» que clou la segona part, el músic de Halle va tenir una visió en què va poder contemplar les portes del paradís obertes de bat a bat amb els corresponents éssers celestials. Aquesta visió, una vegada materialitzada musicalment, forçosament, hauria de fer millors els homes i les dones. Ho creguem o no, El Messies és la invitació a l’audició d’alguna cosa poderosa i inquietant que, des de la seva estrena, ha acabat sent una referència absolutament indiscutible en la història de la música occidental.

El 1927, l’escriptor austríac Stefan Zweig (1881-1942) publicava el conegut llibre Moments estel·lars de la humanitat, en el qual, al costat d’importants fets històrics com la conquesta de Bizanci (1453) o el descobriment d’Eldorado (1848), no va dubtar en situar la composició d’El Messies com un d’aquests moments experimentats, no pas sense patiment, per Händel. I és que, en paraules de Zweig, «només aquell que ha sofert molt sap què és la felicitat».